Toezicht & Handhaving

Toezicht door de GGD

De GGD is aangewezen als toezichthouder en controleert onaangekondigd jaarlijks op basis van een risicoprofiel en door GGD Nederland ontwikkelde toetsingskaders of u zich aan de gestelde minimale kwaliteitseisen houdt. Een nader onderzoek wordt uitgevoerd als er eerder tekortkomingen zijn geconstateerd. Daarnaast voert de GGD incidentele inspecties uit n.a.v. meldingen, klachten of signalen. Voordat u een nieuwe locatie kunt openen, doet de GGD eerst een voor-inspectie. Dat geldt ook als u een kindercentrum overneemt van een andere partij.

Rapportage door de GGD

Nadat de GGD een conceptrapport heeft opgemaakt, u hierover bent gehoord en eventueel een zienswijze heeft ingediend, wordt het definitieve inspectie rapport openbaar gemaakt op het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP) en naar de houder en de gemeente gestuurd. Toezicht dient op een uniforme wijze te worden uitgevoerd. Helaas is de regelgeving soms op bepaalde punten niet eenduidig.

Handhaving door de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving en kunnen u hierop bij–herhaalde- overtredingen aanspreken. Hoe gehandhaafd wordt hangt af van het GGD-advies, het  actuele gemeentelijke handhavingsbeleidsplan, de aard, frequentie en ernst van de overtreding(-en). De Inspectie voor het Onderwijs.ziet er op toe of gemeenten hun handhavende taak naar behoren vervullen. De gemeente is verplicht om onherroepelijk geworden handhavingsbeslissingen te publiceren op het LRKP/

Strengere handhaving

Sinds begin 2011 is de handhaving in veel gemeenten strenger. Naast de last onder dwangsom, exploitatieverbod, last onder bestuursdwang of sluiting, worden eerder en hogere bestuurlijke boetes opgelegd. Het is van belang om na een bevel van de GGD of een aanwijzing van de gemeente meteen in actie te komen. Wacht dus niet af!

Een inspectie is een externe toetsing

De inspectie door de GGD is een aanvullende externe toetsing of u zich aan de afgesproken kwaliteitseisen houdt. Neem verbeterpunten ter harte en zorg ervoor dat u uw zaken goed op orde heeft. Ouders verwachten dat, kinderen verdienen het en handhaving leidt tot imagoschade en kost geld.

Schakel op tijd deskundige hulp in en maak –samen- een plan voor herstel van overtredingen. Let daarbij goed op herstel- en bezwaartermijnen! Dien tijdig –indien nodig- een bezwaarschrift in en vraag–indien nodig- een voorlopige voorziening bij de Rechtbank om de beschikking van de gemeente te schorsen.

Tips van Pulito

Wij hebben voor u op een rijtje gezet hoe u het beste kunt omgaan met de GGD en de gemeente. In de bijlage zinvolle tips voor, tijdens en na een inspectie en in een -dreigend- handhavingstraject.

Download hier de tips  als PDF