Regelgeving

Kwaliteitseisen kinderopvang

Kinderen zijn een kwetsbare doelgroep en daarom zijn er terecht strenge kwaliteitseisen. Het is vanzelfsprekend dat u zich hieraan te allen tijde houdt. Wij kennen de regelgeving goed, snappen  hoe de overheid optreedt en helpen kindercentra en peuterspeelzalen om zich nog beter aan de –niet altijd duidelijke- regels te houden.

Wet Kinderopvang (Wko)

Naast de Wet Kinderopvang bevatten het Besluit– en de Regeling Kwaliteit Kinderopvang in de belangrijkste wettelijke kwaliteitsvoorschriften. Als u al lid bent van de Brancheorganisatie Kinderopvang en/of de bdKO, dan dient u zich daarnaast nu al aan de governance code te houden.

Wet harmonisatie kinderopvang/psz

Deze wet treedt op 1 januari 2018 eveneens in werking en heeft tot doel om de kwaliteitseisen voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk gelijk te trekken. Voor werkende ouders komt er dan één financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk.

Besluit IKK

Op 1 januari 2018 treedt het Besluit Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking. De belangrijkse veranderingen zijn: het pedagogische beleid; hoe de concretere pedagogische doelen worden bereikt; een verplichte mentor voor ieder kind; verplicht certificaat kinder-EHBO voor iedere PM’er; vierogen principe moet in beleid veiligheid en gezondheid worden opgenomen; verplichte jaarlijkse RIE vervalt en wordt vervangen door geactualiseerd beleid veiligheid en gezondheid; 3-uurs regeling voor afwijken van de BKR (bij 10 of meer uur opvang per dag) verandert; formatief inzetten van vrijwilligers in niet meer mogelijk en de formatieve inzet stagiaires wordt beperkt.  Een aantal zaken dient nog nader uitgewerkt te worden in een AMvB en in de cao Kinderopvang.

Veranderingen per 1 januari 2019

De minister heeft op verzoek van de sector en de 2e kamer onlangs besloten dat een aantal andere wettelijke eisen pas per 1 januari 2019 ingaan: nieuwe BKR voor 0-jarigen en voor de BSO;  andere vaste gezichten regeling voor 0 -jarigen; verplichte inzet van HBO geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker(s) en de gefaseerde invoer van de 3F taaltoets.

Goed voorbereid op het Besluit IKK

Lupsum ….

Overige regelgeving

shutterstock_121858636Verder heeft u onder meer te maken met de:

 • Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)
 • Arbowet
 • Bouwbesluit
 • BVAS (Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen)
 • de CAO Kinderopvang
 • Besluit Registers Kinderopvang
 • Beleidsregels Werkwijze Toezochthouder Kinderopvang
 • Regeling Wet Kinderopvang
 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 • Wet BIG
 • WABO en
 • de Warenwet.

Blijf op de hoogte

De wet- en regelgeving verandert regelmatig en het is van belang hier tijdig op te anticiperen. Dankzij onze Nieuwsbrief blijft u goed op de hoogte